REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ

Linia Toscana -50%


 1. Akcja lojalnościowa Linia Toscana -50% organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizatorem akcji lojalnościowej Linia Toscana 50% (dalej zwanej: „Akcją lojalnościową”) jest „SPOŁEM” PSS PUSZCZYKOWO UL. MAGAZYNOWA 2 62-040 PUSZCZYKOWO wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru


Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem 0000166395, NIP 777-00-20-


479, REGON 001053056 zwana dalej „Organizatorem”.


 1. Akcja Lojalnościowa zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów sieci Organizatora. Lista sklepów biorących udział w Akcji lojalnościowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Akcja lojalnościowa kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają zakupów w sklepach, uczestniczących w Akcji lojalnościowej, w terminach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Akcja lojalnościowa, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwarty i powszechny.

 4. Udział w Akcji lojalnościowej jest dobrowolny.

 5. Akcja lojalnościowa trwa od dnia 04.11.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Wydawanie Naklejek trwa od dnia 04.11.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Zakup produktów z linii Toscana po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), w przypadku zebrania określonej liczby Naklejek (wzór Naklejki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), jest możliwy w terminie od dnia 04.11.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku lub do wyczerpania asortymentu.

 6. Akcja lojalnościowa w terminie, określonym w pkt. 7, trwa do wyczerpania zapasów Produktów lub do odwołania Akcji lojalnościowej decyzją Organizatora

 7. Akcja lojalnościowa polega na umożliwieniu Klientowi zakupu w cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży) produktu z linii Toscana (zwanego dalej „Produktem”) po uprzednim zebraniu na Karcie Kolekcjonerskiej (zwanej dalej „Kartą”), określonej w pkt. 14 Regulaminu, odpowiedniej liczby Naklejek. Wykaz produktów, objętych Akcją lojalnościową wraz z ich zdjęciami i opisami oraz cenami (ceną z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu oraz pełną ceną danego Produktu), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 8. Naklejki wydawane są Klientowi za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży artykułów za wyjątkiem alkoholi, leków, art.tytoniowych z oferty sieci sklepów Organizatora, biorących udział w akcji lojalnościowej, bez względu na formę płatności Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Warunkiem otrzymania Naklejki jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu artykułów, o których mowa w pkt. 10, na kwotę co najmniej 20,00 zł w okresie od 04.11.2022 roku do 31.12.2022 roku – za każde wydane 20,00 zł przysługuje jedna Naklejka. Zakup powinien być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT)

 10. Naklejki będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Naklejki w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Naklejek.

 11. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kartę (wzór Karty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). Karty będą dostępne w sklepach sieci Organizatora, biorących udział w Akcji lojalnościowej, przez cały czas jej trwania. Karta wraz z naklejonymi Naklejkami stanowi znak legitymujący na okaziciela, upoważniający do zakupu po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), na warunkach opisanych w Regulaminie, Produktów objętych Akcją lojalnościową.

 12. Każde 5 (pięć) sztuk Naklejek, naklejonych na Karcie kolekcjonerskiej, uprawnia do zakupu jednego Produktu, objętego Akcją lojalnościową, po cenie z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu.

 13. W celu zakupu Produktu, objętego Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji wybrany przez siebie Produkt i udać się z nim do kasy. Przy kasie Klient powinien przekazać kasjerowi wybrany produkt wraz z Kartą z naklejonymi Naklejkami. Naklejki powinny znajdować się na jednej Karcie. Wykorzystana przez Klienta do zakupu Produktu Karta z Naklejkami podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Karta nie może być ponownie użyta.

 14. Zakup Produktu po cenie uwzględniającej rabat, określony w pkt. 15, nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:

  1. na Karcie nie znajduje się wymagana liczba Naklejek;

  2. Karta lub Naklejka została podrobiona, przerobiona lub skopiowana;

  3. Karta lub Naklejka jest zniszczona i nieczytelna.

 15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty lub Naklejki, duplikaty nie będą wydawane.

 16. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów, objętych Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, umożliwiające taki zakup.

 17. Nie jest możliwy zwrot pełnowartościowego Produktu, objętego Akcją lojalnościową.

 18. Reklamacja Produktu, objętego Akcją lojalnościową, może być zgłoszona w miejscu zakupu lub bezpośrednio u Organizatora, z podaniem daty i miejsca zakupu, w trakcie trwania Akcji lojalnościowej oraz po jej zakończeniu. Klient może złożyć reklamację w ciągu dwóch miesięcy od daty ujawnienia się wady (w ogólnym terminie dwóch lat od daty zakupu), inaczej traci uprawnienia.

 19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Klienta, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, kserokopię dowodu zakupu dokonanego w terminie objętym Akcją lojalnościową (paragonu lub faktury) lub w inny sposób wykazać datę, miejsce i cenę reklamowanego produktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 20. Reklamacje rozpatruje powołana do tego przez Organizatora Komisja.

 21. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 22. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany listem poleconym, wysłanym w terminie, o którym mowa powyżej.

 23. Udział w Akcji lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 24. Akcja lojalnościowa nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami.

 25. Akcja lojalnościowa nie jest żadną z gier wymienioną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz .165 ze zm)

 26. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją lojalnościową nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 27. Regulamin Akcji lojalnościowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, u kierowników sklepów, biorących udział w Akcji lojalnościowej. Organizator zastrzega, z uwzględnieniem zapisów Kodeksu cywilnego, możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 28. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana przez Organizatora w każdym sklepie, biorącym udział w Akcji lojalnościowej.