REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ

Zgarnij rabat kupuj taniej – Linia Liberto -50%

Akcja lojalnościowa Zgarnij rabat kupuj taniej – Linia Liberto -50%”organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem akcji lojalnościowej

„Zgarnij rabat kupuj taniej – Linia Liberto -50%”

(dalej zwanej: „Akcją lojalnościową”) jest SPOŁEM PSS PUSZCZYKOWO UL. MAGAZYNOWA 2 62-040 PUSZCZYKOWO

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………… pod numerem……., NIP 777-00-20-479, REGON………., zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Akcja   Lojalnościowa zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na   terenie wybranych sklepów sieci, w których sprzedawane są towary   Organizatora. Lista sklepów biorących udział w Akcji   lojalnościowej jest dostępna na stronie www.psspuszczykowo.pl i   stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 2. Akcja lojalnościowa kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają zakupów w sklepach, uczestniczących w Akcji lojalnościowej, w terminach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Akcja lojalnościowa, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwarty i powszechny.

 4. Udział w Akcji lojalnościowej jest dobrowolny.

 5. Przed wzięciem udziału w Akcji Lojalnościowej, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Akcji Lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania Regulaminu

 6. Akcja lojalnościowa trwa od dnia 11.03.2022 roku do dnia 18.04.2022 roku. Wydawanie Naklejek trwa od dnia 11.03.2022 roku do dnia 18-04-2022 roku. Zakup produktów z linii Liberto po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), w przypadku zebrania określonej liczby Naklejek (wzór Naklejki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), jest możliwy w terminie od dnia 11.03.2022 roku do dnia 18.04.2022 roku lub do wyczerpania asortymentu. Po zakończeniu akcji promocyjnej klient może zrealizować rabat przysługujący, odebrać nagrodę do 22.04.2022.

 7. Akcja lojalnościowa w terminie, określonym w pkt. 7, trwa do wyczerpania zapasów Produktów lub do odwołania Akcji lojalnościowej decyzją Organizatora.

 8. Akcja lojalnościowa polega na umożliwieniu Klientowi zakupu w cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży) produktu z linii Liberto (zwanego dalej „Produktem”) po uprzednim zebraniu na Karcie Kolekcjonerskiej (zwanej dalej „Kartą”), określonej w pkt. 14 Regulaminu, odpowiedniej liczby Naklejek. Wykaz produktów, objętych Akcją lojalnościową wraz z ich zdjęciami i opisami oraz cenami (ceną z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu oraz pełną ceną danego Produktu), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 9. Naklejki wydawane są Klientowi za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży artykułów za wyjątkiem alkoholi, leków, art. tytoniowych z oferty sieci sklepów Organizatora, biorących udział w akcji lojalnościowej, bez względu na formę płatności (gotówka, karta, bony towarowe itp.). -

 10. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 11. Warunkiem otrzymania Naklejki jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu Produktów, o których mowa w pkt. 9, na kwotę co najmniej 50,00 zł w okresie od 11.03.2022 roku do 18.04.2022 roku – za każde pełne wydane 50,00 zł przysługuje jedna Naklejka. Zakup powinien być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT).

 12. Naklejki będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Naklejki w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Naklejek.

 13. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kartę (wzór Karty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). Karty będą dostępne w sklepach sieci Organizatora, biorących udział w Akcji lojalnościowej, przez cały czas jej trwania. Karta wraz z naklejonymi Naklejkami stanowi znak legitymujący na okaziciela, upoważniający do zakupu po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), na warunkach opisanych w Regulaminie, Produktów objętych Akcją lojalnościową.

 14. Każde 5 (pięć) sztuk Naklejek, naklejonych na Karcie, uprawnia do zakupu jednego Produktu, objętego Akcją lojalnościową, po cenie z uwzględnieniem rabatu o wartości 50% ceny sprzedaży danego Produktu.

 15. W celu zakupu Produktu, objętego Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji wybrany przez siebie Produkt i udać się z nim do kasy. Przy kasie Klient powinien przekazać kasjerowi wybrany produkt wraz z Kartą z naklejonymi Naklejkami. Naklejki powinny znajdować się na jednej Karcie. Wykorzystana przez Klienta do zakupu Produktu Karta z Naklejkami podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Karta nie może być ponownie użyta.

 16. Zakup Produktu po cenie uwzględniającej rabat, określony w pkt. 15, nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:

a) na Karcie nie znajduje się wymagana liczba Naklejek;

b) Karta lub Naklejka została podrobiona, przerobiona lub skopiowana;

c) Karta lub Naklejka jest zniszczona i nieczytelna.

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty lub Naklejki, duplikaty nie będą wydawane.

 2. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów, objętych Akcją lojalnościową, w cenie uwzględniającej rabat o wartości 50% ceny jego sprzedaży, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, umożliwiające taki zakup.

 3. Nie jest możliwy zwrot pełnowartościowego Produktów, objętego Akcją lojalnościową.

 4. Reklamacja Produktu, objętego Akcją lojalnościową, może być zgłoszona w miejscu zakupu z podaniem daty i miejsca zakupu, w trakcie trwania Akcji lojalnościowej oraz po jej zakończeniu, w ciągu dwóch miesięcy od daty ujawnienia się wady (w ogólnym terminie dwóch lat od daty zakupu). Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje utratę uprawnień do powoływania się na wady towaru.

 5. . Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Klienta, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, kserokopię dowodu zakupu dokonanego w terminie objętym Akcją lojalnościową (paragonu lub faktury), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 6. Reklamacje rozpatruje powołana do tego przez Organizatora Komisja. Wszelkie decyzje Organizatora w przedmiocie rozpoznania reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze.

 7. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w możliwie najszybszym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany na dane kontaktowe podane przez Klienta, w sposób w jaki Klient złożył reklamację. W przypadku powiadomienia wysyłanego poprzez wiadomość e-mail albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data wprowadzenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

 8. Udział w Akcji lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 9. Akcja lojalnościowa nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami.

 10. Akcja lojalnościowa nie jest żadną z gier wymienioną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, Nr 471 ze zm.).

 11. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją lojalnościową nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 12. Regulamin   Akcji lojalnościowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, u   kierowników sklepów, biorących udział w Akcji lojalnościowej   oraz na stronie internetowej Organizatora: www.psspuszczykowo.pl

 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.

 14. Informacja   o zmianie Regulaminu zostanie podana przez Organizatora do   wiadomości na stronie internetowej Organizatora:   www.psspuszczykowo.pl a także w każdym sklepie, biorącym udział   w Akcji lojalnościowej.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. niemożność zakupu Produktów po cenie promocyjnej (z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% od ceny sprzedaży), z przyczyn niezależnych od Organizatora,

  2. nieprawidłowości związane z działaniem osób trzecich,

  3. problemy w przeprowadzaniu Akcji lojalnościowej, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można było zapobiec, w szczególności: działania przyrody takie jak mrozy, powodzie, wiatry, pożary, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak zamieszki uliczne czy strajki,

  4. szkody spowodowane przez udział w Akcji lojalnościowej niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  5. za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Klienta Akcji lojalnościowej bądź przez osoby trzecie, w związku z udziałem Klienta w Akcji Lojalnościowej.

 16. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji Lojalnościowej będą rozwiązywane polubownie a w razie braku porozumienia przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

LISTA SKLEPÓW:

SPOŁEM PSS PUSZCZYKOWO

SKLEP NR. 1

UL. POZNAŃSKA 75

62-040 PUSZCZYKOWO

SPOŁEM PSS PUSZCZYKOWO

SKLEP NR 40

UL. KOŚCIUSZKI 49

62-031 LUBOŃ